Blog

2209, 2016

LA LLEI DE SEGONA OPORTUNITAT: MILLORABLE PERÒ EFECTIVA

By |September 22nd, 2016|Sin categoria|0 Comments

No és tradicionalment Espanya un país caracteritzat per donar una solució adequada als casos de ruïna empresarial, molt al contrari del que ocorre en altres països del nostre entorn, on a qualsevol empresari se li permet fracassar i intentar-ho de nou. La història està plena d’exemples d’emprenedors que abans van fracassar, i no qualssevol empresaris, els sonen aquests?: Henry Ford, Steve Jobs, Walt Disney, Anita Roddick… Si aquestes persones haguessin estat Espanyoles i sotmeses a la nostra legislació concursal, els seus respectius imperis empresarials no existirien avui.

Des de l’aprovació de la llei concursal i successives reformes, els nostres governants han tractat de donar solució a aquest problema. I en aquest context, fa poques setmanes es complia un any des que el govern sotmetia al parlament l’aprovació de l’anomenada Llei de segona oportunitat, que pretén donar una resposta i una via de sortida per a aquells petits empresaris que, víctimes de […]

211, 2015

TORNEM AMB LA PREJUDICIALITAT CIVIL EN EL PROCÉS CIVIL.

By |Novembre 2nd, 2015|Sense Categoria|0 Comments

Mentre no es resolen les peticions de decisió prejudicial elevades pel Jutjat del Mercantil nº 9 de Barcelona davant el TJUE, podem tenir la certesa -en virtut de l’Acord de la Junta de Jutges del Mercantil de Barcelona adoptat en la sessió de 21 de novembre de 2014- que tota demanda interposada davant els Jutjats del Mercantil d’aquesta Ciutat en defensa dels interessos o drets individuals d’un consumidor, en la qual s’insti la declaració de nul·litat de l’anomenada << clàusula sòl >> inclosa en un contracte de préstec hipotecari, juntament amb la devolució de les quantitats indegudament percebudes en excés per l’Entitat financera, donarà lloc a la suspensió del termini per resoldre pel Tribunal, un cop al·legada la << litispendència >> o la << prejudicialitat civil >> per l’entitat bancària en el seu escrit de contestació a la demanda, i això respecte del procediment nº 471/2010 seguit davant el Jutjat […]